Floatplane Base
Base on Schwatka Lake

vidita 1921 foje