naramata_20050407_036_-_anth__art_native_pictographs.jpg Park SignThumbnailsPictographPark SignThumbnailsPictographPark SignThumbnailsPictographPark SignThumbnailsPictograph
First nation art Pictograph from history